Dự Báo Thời Tiết Việt Nam ngày 10/08/2018

Thứ sáu, Ngày 10/08/2018
39 ° Dự báo: nhiều mây buổi tối
Tốc độ gió 8.4 km/h, Độ ẩm 90 %, Bình minh: 5:47 am, Hoàng hôn: 6:18 pm

Thứ năm

Nhiệt độ từ 24° -> 39°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ sáu

Nhiệt độ từ 24° -> 28°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 24° -> 28°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ bảy, Ngày 11/08/2018
25 ° Dự báo: nhiều mây
Tốc độ gió 8.4 km/h, Độ ẩm 90 %, Bình minh: 5:47 am, Hoàng hôn: 6:17 pm

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 24° -> 29°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Chủ nhật

Nhiệt độ từ 24° -> 30°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ hai

Nhiệt độ từ 25° -> 28°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Chủ nhật, Ngày 12/08/2018
26 ° Dự báo: nhiều mây
Tốc độ gió 6.6 km/h, Độ ẩm 89 %, Bình minh: 5:47 am, Hoàng hôn: 6:17 pm

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 25° -> 30°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Chủ nhật

Nhiệt độ từ 25° -> 30°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ hai

Nhiệt độ từ 24° -> 30°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ hai, Ngày 13/08/2018
26 ° Dự báo: nhiều mây
Tốc độ gió 8.4 km/h, Độ ẩm 85 %, Bình minh: 5:47 am, Hoàng hôn: 6:17 pm

Chủ nhật

Nhiệt độ từ 25° -> 29°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ hai

Nhiệt độ từ 25° -> 29°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ ba

Nhiệt độ từ 24° -> 28°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ ba, Ngày 14/08/2018
25 ° Dự báo: nhiều mây
Tốc độ gió 4.2 km/h, Độ ẩm 95 %, Bình minh: 5:48 am, Hoàng hôn: 6:16 pm

Thứ hai

Nhiệt độ từ 25° -> 29°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ ba

Nhiệt độ từ 25° -> 30°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ tư

Nhiệt độ từ 25° -> 29°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ tư, Ngày 15/08/2018
25 ° Dự báo: nhiều mây buổi tối
Tốc độ gió 6.6 km/h, Độ ẩm 95 %, Bình minh: 5:48 am, Hoàng hôn: 6:15 pm

Thứ tư

Nhiệt độ từ 25° -> 30°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ năm

Nhiệt độ từ 25° -> 30°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ sáu

Nhiệt độ từ 25° -> 28°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ năm, Ngày 16/08/2018
25 ° Dự báo: nhiều mây
Tốc độ gió 6.6 km/h, Độ ẩm 90 %, Bình minh: 5:48 am, Hoàng hôn: 6:15 pm

Thứ năm

Nhiệt độ từ 25° -> 30°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ sáu

Nhiệt độ từ 25° -> 30°

Dự báo: mưa rào theo vùng

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 24° -> 28°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ sáu, Ngày 17/08/2018
26 ° Dự báo: nhiều mây
Tốc độ gió 8.4 km/h, Độ ẩm 85 %, Bình minh: 5:48 am, Hoàng hôn: 6:14 pm

Thứ sáu

Nhiệt độ từ 25° -> 29°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 25° -> 28°

Dự báo: mưa rào theo vùng

Chủ nhật

Nhiệt độ từ 24° -> 28°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ bảy, Ngày 18/08/2018
26 ° Dự báo: nhiều mây
Tốc độ gió 8.4 km/h, Độ ẩm 90 %, Bình minh: 5:48 am, Hoàng hôn: 6:14 pm

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 25° -> 28°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Chủ nhật

Nhiệt độ từ 24° -> 28°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ hai

Nhiệt độ từ 23° -> 29°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ bảy, Ngày 18/08/2018
25 ° Dự báo: bão tố có sấm sét
Tốc độ gió 8.4 km/h, Độ ẩm 92 %, Bình minh: 5:39 am, Hoàng hôn: 6:6 pm

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 25° -> 27°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Chủ nhật

Nhiệt độ từ 25° -> 27°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ hai

Nhiệt độ từ 25° -> 27°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ sáu, Ngày 17/08/2018
26 ° Dự báo: hơi có mây ( ban đêm)
Tốc độ gió 8.4 km/h, Độ ẩm 85 %, Bình minh: 5:39 am, Hoàng hôn: 6:6 pm

Thứ sáu

Nhiệt độ từ 26° -> 28°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 25° -> 27°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Chủ nhật

Nhiệt độ từ 25° -> 27°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ năm, Ngày 16/08/2018
26 ° Dự báo: nhiều mây
Tốc độ gió 8.4 km/h, Độ ẩm 92 %, Bình minh: 5:39 am, Hoàng hôn: 6:7 pm

Thứ năm

Nhiệt độ từ 26° -> 28°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ sáu

Nhiệt độ từ 26° -> 28°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 26° -> 27°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ tư, Ngày 15/08/2018
25 ° Dự báo: nhiều mây buổi tối
Tốc độ gió 8.4 km/h, Độ ẩm 92 %, Bình minh: 5:39 am, Hoàng hôn: 6:7 pm

Thứ tư

Nhiệt độ từ 25° -> 28°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ năm

Nhiệt độ từ 26° -> 28°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ sáu

Nhiệt độ từ 26° -> 28°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ ba, Ngày 14/08/2018
25 ° Dự báo: nhiều mây
Tốc độ gió 6.6 km/h, Độ ẩm 92 %, Bình minh: 5:39 am, Hoàng hôn: 6:8 pm

Thứ hai

Nhiệt độ từ 25° -> 28°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ ba

Nhiệt độ từ 26° -> 27°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ tư

Nhiệt độ từ 25° -> 27°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ hai, Ngày 13/08/2018
26 ° Dự báo: nhiều mây
Tốc độ gió 10.8 km/h, Độ ẩm 80 %, Bình minh: 5:39 am, Hoàng hôn: 6:9 pm

Chủ nhật

Nhiệt độ từ 26° -> 28°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ hai

Nhiệt độ từ 26° -> 27°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ ba

Nhiệt độ từ 25° -> 27°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Chủ nhật, Ngày 12/08/2018
26 ° Dự báo: nhiều mây buổi tối
Tốc độ gió 8.4 km/h, Độ ẩm 87 %, Bình minh: 5:39 am, Hoàng hôn: 6:9 pm

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 25° -> 28°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Chủ nhật

Nhiệt độ từ 25° -> 28°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ hai

Nhiệt độ từ 25° -> 27°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ bảy, Ngày 11/08/2018
25 ° Dự báo: mưa rào theo vùng
Tốc độ gió 13.2 km/h, Độ ẩm 91 %, Bình minh: 5:39 am, Hoàng hôn: 6:9 pm

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 25° -> 28°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Chủ nhật

Nhiệt độ từ 25° -> 28°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ hai

Nhiệt độ từ 25° -> 27°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ sáu, Ngày 10/08/2018
39 ° Dự báo: hơi có mây ( ban đêm)
Tốc độ gió 10.8 km/h, Độ ẩm 90 %, Bình minh: 5:39 am, Hoàng hôn: 6:10 pm

Thứ năm

Nhiệt độ từ 25° -> 40°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ sáu

Nhiệt độ từ 25° -> 27°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 25° -> 27°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ sáu, Ngày 10/08/2018
27 ° Dự báo: nhiều mây
Tốc độ gió 4.2 km/h, Độ ẩm 89 %, Bình minh: 5:32 am, Hoàng hôn: 6:29 pm

Thứ năm

Nhiệt độ từ 26° -> 33°

Dự báo: mưa rào có sấm sét rái rác

Thứ sáu

Nhiệt độ từ 26° -> 33°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 26° -> 32°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ bảy, Ngày 11/08/2018
28 ° Dự báo: nhiều mây
Tốc độ gió 2.4 km/h, Độ ẩm 96 %, Bình minh: 5:32 am, Hoàng hôn: 6:28 pm

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 27° -> 33°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Chủ nhật

Nhiệt độ từ 27° -> 32°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ hai

Nhiệt độ từ 27° -> 31°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Chủ nhật, Ngày 12/08/2018
28 ° Dự báo: bão tố có sấm sét
Tốc độ gió 2.4 km/h, Độ ẩm 86 %, Bình minh: 5:32 am, Hoàng hôn: 6:28 pm

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 26° -> 34°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Chủ nhật

Nhiệt độ từ 27° -> 31°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ hai

Nhiệt độ từ 27° -> 33°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ hai, Ngày 13/08/2018
25 ° Dự báo: nhiều mây
Tốc độ gió 0 km/h, Độ ẩm 93 %, Bình minh: 5:33 am, Hoàng hôn: 6:27 pm

Chủ nhật

Nhiệt độ từ 25° -> 35°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ hai

Nhiệt độ từ 26° -> 34°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ ba

Nhiệt độ từ 27° -> 35°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ ba, Ngày 14/08/2018
30 ° Dự báo: nhiều mây
Tốc độ gió 2.4 km/h, Độ ẩm 72 %, Bình minh: 5:33 am, Hoàng hôn: 6:27 pm

Thứ hai

Nhiệt độ từ 24° -> 36°

Dự báo: mưa rào có sấm sét rái rác

Thứ ba

Nhiệt độ từ 27° -> 35°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ tư

Nhiệt độ từ 26° -> 31°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ tư, Ngày 15/08/2018
29 ° Dự báo: nhiều mây
Tốc độ gió 2.4 km/h, Độ ẩm 79 %, Bình minh: 5:34 am, Hoàng hôn: 6:25 pm

Thứ tư

Nhiệt độ từ 27° -> 32°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ năm

Nhiệt độ từ 26° -> 30°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ sáu

Nhiệt độ từ 26° -> 29°

Dự báo: mưa rào theo vùng

Thứ năm, Ngày 16/08/2018
27 ° Dự báo: bão tố có sấm sét
Tốc độ gió 4.2 km/h, Độ ẩm 96 %, Bình minh: 5:34 am, Hoàng hôn: 6:24 pm

Thứ năm

Nhiệt độ từ 26° -> 28°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ sáu

Nhiệt độ từ 26° -> 28°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 25° -> 30°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ sáu, Ngày 17/08/2018
27 ° Dự báo: mưa tầm tã
Tốc độ gió 13.2 km/h, Độ ẩm 94 %, Bình minh: 5:34 am, Hoàng hôn: 6:24 pm

Thứ sáu

Nhiệt độ từ 26° -> 28°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 25° -> 30°

Dự báo: mưa rào theo vùng

Chủ nhật

Nhiệt độ từ 25° -> 31°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ bảy, Ngày 18/08/2018
26 ° Dự báo: mưa tầm tã
Tốc độ gió 4.2 km/h, Độ ẩm 98 %, Bình minh: 5:35 am, Hoàng hôn: 6:23 pm

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 25° -> 29°

Dự báo: mưa rào theo vùng

Chủ nhật

Nhiệt độ từ 25° -> 31°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ hai

Nhiệt độ từ 25° -> 32°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ bảy, Ngày 18/08/2018
24 ° Dự báo: nhiều mây
Tốc độ gió 4.2 km/h, Độ ẩm 99 %, Bình minh: 5:35 am, Hoàng hôn: 6:25 pm

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 23° -> 28°

Dự báo: mưa rào theo vùng

Chủ nhật

Nhiệt độ từ 23° -> 29°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ hai

Nhiệt độ từ 23° -> 29°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ sáu, Ngày 17/08/2018
24 ° Dự báo: mưa tầm tã
Tốc độ gió 6.6 km/h, Độ ẩm 99 %, Bình minh: 5:35 am, Hoàng hôn: 6:26 pm

Thứ sáu

Nhiệt độ từ 24° -> 29°

Dự báo: mưa rào theo vùng

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 23° -> 28°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Chủ nhật

Nhiệt độ từ 23° -> 29°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ năm, Ngày 16/08/2018
26 ° Dự báo: mưa rào có sấm sét rái rác
Tốc độ gió 2.4 km/h, Độ ẩm 93 %, Bình minh: 5:35 am, Hoàng hôn: 6:27 pm

Thứ năm

Nhiệt độ từ 24° -> 28°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ sáu

Nhiệt độ từ 24° -> 26°

Dự báo: mưa rào theo vùng

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 23° -> 27°

Dự báo: mưa rào theo vùng

Thứ tư, Ngày 15/08/2018
27 ° Dự báo: mưa tầm tã
Tốc độ gió 2.4 km/h, Độ ẩm 82 %, Bình minh: 5:34 am, Hoàng hôn: 6:28 pm

Thứ tư

Nhiệt độ từ 25° -> 31°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ năm

Nhiệt độ từ 24° -> 29°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ sáu

Nhiệt độ từ 24° -> 28°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ ba, Ngày 14/08/2018
28 ° Dự báo: nhiều mây
Tốc độ gió 0 km/h, Độ ẩm 75 %, Bình minh: 5:33 am, Hoàng hôn: 6:29 pm

Thứ hai

Nhiệt độ từ 22° -> 32°

Dự báo: mưa tầm tã

Thứ ba

Nhiệt độ từ 25° -> 32°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ tư

Nhiệt độ từ 26° -> 31°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ hai, Ngày 13/08/2018
23 ° Dự báo: nhiều mây
Tốc độ gió 2.4 km/h, Độ ẩm 95 %, Bình minh: 5:33 am, Hoàng hôn: 6:30 pm

Chủ nhật

Nhiệt độ từ 23° -> 31°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ hai

Nhiệt độ từ 23° -> 32°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ ba

Nhiệt độ từ 25° -> 32°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Chủ nhật, Ngày 12/08/2018
25 ° Dự báo: nhiều mây
Tốc độ gió 2.4 km/h, Độ ẩm 88 %, Bình minh: 5:33 am, Hoàng hôn: 6:31 pm

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 24° -> 31°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Chủ nhật

Nhiệt độ từ 24° -> 31°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ hai

Nhiệt độ từ 24° -> 32°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ bảy, Ngày 11/08/2018
26 ° Dự báo: nhiều mây
Tốc độ gió 2.4 km/h, Độ ẩm 91 %, Bình minh: 5:33 am, Hoàng hôn: 6:31 pm

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 25° -> 31°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Chủ nhật

Nhiệt độ từ 25° -> 31°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ hai

Nhiệt độ từ 24° -> 30°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ sáu, Ngày 10/08/2018
25 ° Dự báo: nhiều mây
Tốc độ gió 2.4 km/h, Độ ẩm 84 %, Bình minh: 5:32 am, Hoàng hôn: 6:32 pm

Thứ năm

Nhiệt độ từ 23° -> 32°

Dự báo: nhiều mây ban ngày

Thứ sáu

Nhiệt độ từ 24° -> 32°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 24° -> 31°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ sáu, Ngày 10/08/2018
39 ° Dự báo: hơi có mây ( ban đêm)
Tốc độ gió 8.4 km/h, Độ ẩm 90 %, Bình minh: 5:49 am, Hoàng hôn: 6:17 pm

Thứ năm

Nhiệt độ từ 23° -> 40°

Dự báo: mưa rào theo vùng

Thứ sáu

Nhiệt độ từ 24° -> 29°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 24° -> 28°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ bảy, Ngày 11/08/2018
25 ° Dự báo: bão tố có sấm sét
Tốc độ gió 8.4 km/h, Độ ẩm 91 %, Bình minh: 5:49 am, Hoàng hôn: 6:16 pm

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 24° -> 29°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Chủ nhật

Nhiệt độ từ 24° -> 30°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ hai

Nhiệt độ từ 24° -> 28°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Chủ nhật, Ngày 12/08/2018
25 ° Dự báo: nhiều mây
Tốc độ gió 6.6 km/h, Độ ẩm 90 %, Bình minh: 5:49 am, Hoàng hôn: 6:16 pm

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 24° -> 30°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Chủ nhật

Nhiệt độ từ 24° -> 31°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ hai

Nhiệt độ từ 25° -> 30°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ hai, Ngày 13/08/2018
26 ° Dự báo: bão tố có sấm sét
Tốc độ gió 6.6 km/h, Độ ẩm 85 %, Bình minh: 5:49 am, Hoàng hôn: 6:16 pm

Chủ nhật

Nhiệt độ từ 25° -> 31°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ hai

Nhiệt độ từ 25° -> 30°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ ba

Nhiệt độ từ 25° -> 30°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ ba, Ngày 14/08/2018
26 ° Dự báo: nhiều mây
Tốc độ gió 4.2 km/h, Độ ẩm 95 %, Bình minh: 5:49 am, Hoàng hôn: 6:15 pm

Thứ hai

Nhiệt độ từ 25° -> 30°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ ba

Nhiệt độ từ 25° -> 30°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ tư

Nhiệt độ từ 25° -> 30°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ tư, Ngày 15/08/2018
25 ° Dự báo: bão tố có sấm sét
Tốc độ gió 4.2 km/h, Độ ẩm 95 %, Bình minh: 5:49 am, Hoàng hôn: 6:14 pm

Thứ tư

Nhiệt độ từ 25° -> 30°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ năm

Nhiệt độ từ 25° -> 30°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ sáu

Nhiệt độ từ 24° -> 29°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ năm, Ngày 16/08/2018
26 ° Dự báo: bão tố có sấm sét
Tốc độ gió 4.2 km/h, Độ ẩm 90 %, Bình minh: 5:49 am, Hoàng hôn: 6:14 pm

Thứ năm

Nhiệt độ từ 25° -> 31°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ sáu

Nhiệt độ từ 25° -> 29°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 24° -> 28°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ sáu, Ngày 17/08/2018
26 ° Dự báo: nhiều mây buổi tối
Tốc độ gió 6.6 km/h, Độ ẩm 86 %, Bình minh: 5:49 am, Hoàng hôn: 6:14 pm

Thứ sáu

Nhiệt độ từ 25° -> 29°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 24° -> 28°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Chủ nhật

Nhiệt độ từ 23° -> 28°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ bảy, Ngày 18/08/2018
25 ° Dự báo: bão tố có sấm sét
Tốc độ gió 6.6 km/h, Độ ẩm 91 %, Bình minh: 5:49 am, Hoàng hôn: 6:13 pm

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 24° -> 29°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Chủ nhật

Nhiệt độ từ 24° -> 28°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ hai

Nhiệt độ từ 23° -> 29°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ bảy, Ngày 18/08/2018
26 ° Dự báo: mưa tầm tã
Tốc độ gió 4.2 km/h, Độ ẩm 98 %, Bình minh: 5:35 am, Hoàng hôn: 6:23 pm

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 25° -> 29°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Chủ nhật

Nhiệt độ từ 25° -> 31°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ hai

Nhiệt độ từ 25° -> 32°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ sáu, Ngày 17/08/2018
27 ° Dự báo: mưa rào theo vùng
Tốc độ gió 13.2 km/h, Độ ẩm 95 %, Bình minh: 5:35 am, Hoàng hôn: 6:24 pm

Thứ sáu

Nhiệt độ từ 26° -> 28°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 25° -> 29°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Chủ nhật

Nhiệt độ từ 25° -> 31°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ năm, Ngày 16/08/2018
27 ° Dự báo: bão tố có sấm sét
Tốc độ gió 4.2 km/h, Độ ẩm 97 %, Bình minh: 5:35 am, Hoàng hôn: 6:25 pm

Thứ năm

Nhiệt độ từ 26° -> 28°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ sáu

Nhiệt độ từ 26° -> 28°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 25° -> 30°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ tư, Ngày 15/08/2018
30 ° Dự báo: nhiều mây
Tốc độ gió 2.4 km/h, Độ ẩm 78 %, Bình minh: 5:34 am, Hoàng hôn: 6:26 pm

Thứ tư

Nhiệt độ từ 27° -> 32°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ năm

Nhiệt độ từ 26° -> 29°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ sáu

Nhiệt độ từ 26° -> 29°

Dự báo: mưa rào theo vùng

Thứ ba, Ngày 14/08/2018
30 ° Dự báo: nhiều mây
Tốc độ gió 2.4 km/h, Độ ẩm 72 %, Bình minh: 5:34 am, Hoàng hôn: 6:26 pm

Thứ ba

Nhiệt độ từ 27° -> 35°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ tư

Nhiệt độ từ 27° -> 31°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ năm

Nhiệt độ từ 26° -> 30°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ hai, Ngày 13/08/2018
25 ° Dự báo: nhiều mây
Tốc độ gió 0 km/h, Độ ẩm 95 %, Bình minh: 5:33 am, Hoàng hôn: 6:28 pm

Chủ nhật

Nhiệt độ từ 25° -> 35°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ hai

Nhiệt độ từ 25° -> 34°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ ba

Nhiệt độ từ 27° -> 34°

Dự báo: nhiều mây

Chủ nhật, Ngày 12/08/2018
28 ° Dự báo: bão tố có sấm sét
Tốc độ gió 2.4 km/h, Độ ẩm 86 %, Bình minh: 5:33 am, Hoàng hôn: 6:28 pm

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 26° -> 34°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Chủ nhật

Nhiệt độ từ 27° -> 32°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ hai

Nhiệt độ từ 27° -> 33°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ bảy, Ngày 11/08/2018
28 ° Dự báo: nhiều mây
Tốc độ gió 2.4 km/h, Độ ẩm 95 %, Bình minh: 5:33 am, Hoàng hôn: 6:28 pm

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 27° -> 32°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Chủ nhật

Nhiệt độ từ 27° -> 32°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ hai

Nhiệt độ từ 27° -> 31°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ sáu, Ngày 10/08/2018
27 ° Dự báo: nhiều mây
Tốc độ gió 2.4 km/h, Độ ẩm 88 %, Bình minh: 5:32 am, Hoàng hôn: 6:30 pm

Thứ năm

Nhiệt độ từ 26° -> 33°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ sáu

Nhiệt độ từ 27° -> 33°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 27° -> 32°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ sáu, Ngày 10/08/2018
38 ° Dự báo: hơi có mây ( ban đêm)
Tốc độ gió 6.6 km/h, Độ ẩm 95 %, Bình minh: 5:45 am, Hoàng hôn: 6:15 pm

Thứ năm

Nhiệt độ từ 23° -> 38°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ sáu

Nhiệt độ từ 24° -> 28°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 24° -> 28°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ bảy, Ngày 11/08/2018
25 ° Dự báo: nhiều mây
Tốc độ gió 6.6 km/h, Độ ẩm 94 %, Bình minh: 5:45 am, Hoàng hôn: 6:14 pm

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 23° -> 29°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Chủ nhật

Nhiệt độ từ 24° -> 28°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ hai

Nhiệt độ từ 23° -> 27°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Chủ nhật, Ngày 12/08/2018
25 ° Dự báo: nhiều mây buổi tối
Tốc độ gió 4.2 km/h, Độ ẩm 90 %, Bình minh: 5:45 am, Hoàng hôn: 6:14 pm

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 24° -> 29°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Chủ nhật

Nhiệt độ từ 25° -> 30°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ hai

Nhiệt độ từ 24° -> 30°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ hai, Ngày 13/08/2018
25 ° Dự báo: nhiều mây
Tốc độ gió 6.6 km/h, Độ ẩm 89 %, Bình minh: 5:45 am, Hoàng hôn: 6:14 pm

Chủ nhật

Nhiệt độ từ 24° -> 30°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ hai

Nhiệt độ từ 25° -> 28°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ ba

Nhiệt độ từ 24° -> 27°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ ba, Ngày 14/08/2018
25 ° Dự báo: nhiều mây
Tốc độ gió 4.2 km/h, Độ ẩm 95 %, Bình minh: 5:45 am, Hoàng hôn: 6:13 pm

Thứ ba

Nhiệt độ từ 24° -> 28°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ tư

Nhiệt độ từ 24° -> 28°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ năm

Nhiệt độ từ 24° -> 30°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ tư, Ngày 15/08/2018
25 ° Dự báo: nhiều mây
Tốc độ gió 4.2 km/h, Độ ẩm 95 %, Bình minh: 5:45 am, Hoàng hôn: 6:12 pm

Thứ tư

Nhiệt độ từ 24° -> 29°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ năm

Nhiệt độ từ 24° -> 29°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ sáu

Nhiệt độ từ 25° -> 28°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ năm, Ngày 16/08/2018
25 ° Dự báo: nhiều mây
Tốc độ gió 4.2 km/h, Độ ẩm 90 %, Bình minh: 5:45 am, Hoàng hôn: 6:12 pm

Thứ năm

Nhiệt độ từ 25° -> 29°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ sáu

Nhiệt độ từ 25° -> 29°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 24° -> 28°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ sáu, Ngày 17/08/2018
26 ° Dự báo: bão tố có sấm sét
Tốc độ gió 6.6 km/h, Độ ẩm 90 %, Bình minh: 5:45 am, Hoàng hôn: 6:12 pm

Thứ sáu

Nhiệt độ từ 25° -> 30°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 25° -> 28°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Chủ nhật

Nhiệt độ từ 24° -> 28°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ bảy, Ngày 18/08/2018
25 ° Dự báo: bão tố có sấm sét
Tốc độ gió 6.6 km/h, Độ ẩm 90 %, Bình minh: 5:45 am, Hoàng hôn: 6:11 pm

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 23° -> 27°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Chủ nhật

Nhiệt độ từ 23° -> 27°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ hai

Nhiệt độ từ 23° -> 29°

Dự báo: bão tố có sấm sét

Thứ bảy, Ngày 18/08/2018
27 ° Dự báo: hơi có mây ( ban đêm)
Tốc độ gió 6.6 km/h, Độ ẩm 77 %, Bình minh: 5:31 am, Hoàng hôn: 6:4 pm

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 25° -> 32°

Dự báo: nhiều mây ban ngày

Chủ nhật

Nhiệt độ từ 25° -> 31°

Dự báo: mưa rào theo vùng

Thứ hai

Nhiệt độ từ 26° -> 32°

Dự báo: mưa rào theo vùng

Thứ sáu, Ngày 17/08/2018
27 ° Dự báo: nhiều mây buổi tối
Tốc độ gió 8.4 km/h, Độ ẩm 74 %, Bình minh: 5:31 am, Hoàng hôn: 6:5 pm

Thứ sáu

Nhiệt độ từ 26° -> 32°

Dự báo: nhiều mây ban ngày

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 26° -> 32°

Dự báo: mưa rào theo vùng

Chủ nhật

Nhiệt độ từ 25° -> 33°

Dự báo: hơi có mây (ban ngày)

Thứ năm, Ngày 16/08/2018
27 ° Dự báo: nhiều mây
Tốc độ gió 13.2 km/h, Độ ẩm 73 %, Bình minh: 5:31 am, Hoàng hôn: 6:5 pm

Thứ năm

Nhiệt độ từ 26° -> 32°

Dự báo: nhiều mây

Thứ sáu

Nhiệt độ từ 26° -> 32°

Dự báo: nhiều mây ban ngày

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 25° -> 33°

Dự báo: nhiều mây ban ngày

Thứ tư, Ngày 15/08/2018
25 ° Dự báo: mưa tầm tã
Tốc độ gió 10.8 km/h, Độ ẩm 85 %, Bình minh: 5:30 am, Hoàng hôn: 6:6 pm

Thứ tư

Nhiệt độ từ 25° -> 29°

Dự báo: mưa rào theo vùng

Thứ năm

Nhiệt độ từ 26° -> 31°

Dự báo: nhiều mây

Thứ sáu

Nhiệt độ từ 26° -> 33°

Dự báo: mưa rào theo vùng

Thứ ba, Ngày 14/08/2018
26 ° Dự báo: nhiều mây
Tốc độ gió 8.4 km/h, Độ ẩm 76 %, Bình minh: 5:30 am, Hoàng hôn: 6:6 pm

Thứ ba

Nhiệt độ từ 24° -> 28°

Dự báo: mưa rào theo vùng

Thứ tư

Nhiệt độ từ 26° -> 31°

Dự báo: nhiều mây

Thứ năm

Nhiệt độ từ 26° -> 31°

Dự báo: nhiều mây

Thứ hai, Ngày 13/08/2018
25 ° Dự báo: mưa tầm tã
Tốc độ gió 10.8 km/h, Độ ẩm 83 %, Bình minh: 5:30 am, Hoàng hôn: 6:7 pm

Chủ nhật

Nhiệt độ từ 25° -> 31°

Dự báo: mưa tầm tã

Thứ hai

Nhiệt độ từ 25° -> 31°

Dự báo: mưa tầm tã

Thứ ba

Nhiệt độ từ 25° -> 29°

Dự báo: mưa rào theo vùng

Chủ nhật, Ngày 12/08/2018
27 ° Dự báo: nhiều mây
Tốc độ gió 10.8 km/h, Độ ẩm 73 %, Bình minh: 5:30 am, Hoàng hôn: 6:8 pm

Thứ bảy

Nhiệt độ từ 25° -> 31°

Dự báo: nhiều mây

Chủ nhật

Nhiệt độ từ 26° -> 31°

Dự báo: gió thổi ào ào

Thứ hai

Nhiệt độ từ 26° -> 29°

Dự báo: gió thổi ào ào

Thoi Tiet